Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ P.H. STAŃCZYK-JAROSŁAW STAŃCZYK

 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży towarów oraz umowami o świadczenie usług. Informacja jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

W związku z nowymi regulacjami dostosowaliśmy nasze procesy i dokumentację do unijnego rozporządzenia. Pozwoliło to zagwarantować jeszcze większe bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych i przejrzystość w zakresie ich przetwarzania.

 

I. Administrator Danych Osobowych i dane kontaktowe

 

P.H. STAŃCZYK  z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy Placu Wolności 24/1 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Może Pani/Pan skontaktować się z nami pod ww. adresem siedziby Firmy pisemnie lub na adres e-mail: stanczyk@stanczyk.pl

 

II. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zamówień, fakturowania, rozpatrywania reklamacji), wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich).

 

III. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.

W przypadku, gdy jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody, podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona przez Pani/Pana dobrowolnie zgoda. Jednocześnie proszę pamiętać, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora Danych Osobowych, informujemy, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas jako Administratora Danych Osobowych są: marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta.

 

IV. Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Pani/Panu oraz osobom przez Panią/Pana upoważnionym, osobom u nas zatrudnionym na podstawie udzielonego upoważnienia, podmiotom z naszej grupy kapitałowej, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym, firmom logistycznym oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.

 

V. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

 

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską).

 

VI. Okresy przechowywania danych

 

Pana/Pani dane osobowe:

* w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu zawarcia umowy przechowujemy od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym miał miejsce ostatni kontakt,

* w przypadku gromadzenia danych osobowych w związku z realizacją zamówienia lub zawarciem i wykonaniem umowy – przetwarzamy je od momentu zebrania danych do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

* w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

Pana/Pani podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zostanie zgłoszony przez Panią/Pana sprzeciw względem ich przetwarzania - w tym celu prosimy cofnąć zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VII. Pani/Pana prawa:

 

Pani/Panu przysługuje:

a) prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia),

b) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; można żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub Pani/Pan nie chce, abyśmy je usunęli, bo są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W tym wypadku prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że dane te są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo do przenoszenia danych:

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które otrzymaliśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

g) Prawo do wniesienia skargi:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: stanczyk@stanczyk.pllub wysłać pismo pod adres siedziby Firmy.

 

VIII. Profilowanie

 

Pani/Pana dane nie są poddawane profilowaniu w celu automatycznego podejmowania decyzji.

 

IX. Kategorie danych.

 

Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych. Informujemy, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy, tj. imię, nazwisko, miejsce prowadzenia działalności, miejsce dostawy towaru, NIP, adres poczty elektronicznej. Podanie innych danych, takich jak np.: numery telefonów kontaktowych, jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z nami umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Panią/Panem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

 

X. Informacje końcowe

 

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne, a zarazem proste, jasne i zrozumiałe. W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt na adres email: stanczyk@stanczyk.pl

 

XI. Informacje o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Z poważaniem,
Jarosław Stańczyk